Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

REKRUTACJA 2023/24

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 będzie prowadzona w terminie 

6-20 marca 2023r. 

za pośrednictwem strony internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

Kompletną dokumentację niezbędną do weryfikacji wniosku kandydata składamy w przedszkolu pierwszego wyboru

KOMPLETNA DOKUMENTACJA DO REKRUTACJI ZAWIERA:

  • Wniosek wraz z Oświadczeniami
  • ORAZ DOKUMENTACJĄ POTWIERDZAJĄCĄ SPEŁNIANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH  (DLA KANDYDATÓW WSKAZUJĄCYCH TE KRYTERIA WE WNIOSKU) :

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie I )

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o   stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie II ),

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416);

Do pobrania:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE

OŚWIADCZENIE USTAWOWE

 

 

 

 

   Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola
składają Kartę Potwierdzenia Kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
w Przedszkolu nr 9  w Stalowej Woli.
Karty będzie można otrzymać w przedszkolu  od 27.02.2023 r. lub pobrać ze strony internetowej.
Wypełnione i podpisane karty należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 3.03.2023 r.

 

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji

Zarzadzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała w sprawie rekrutacji do przedszkoli

Uchwała w sprawie rekrutacji do szkół

Dyrektor przedszkola

Janina Wojdyła

Opublikowano dnia 31.01.2023