Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

OFERTA EDUKACYJNA

 Nasza oferta...
 
 
 
MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA
nasze przedszkole:
 • zaspakaja  potrzeby związane  z edukacją  małego dziecka,
 • wspomaga wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki  w szkole w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego,
 • poprzez prowadzenie pracy wyrównawczej, pozwala na usuwanie lub łagodzenie zaburzeń stwierdzonych u dzieci,
 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
 • jest placówką przyjazną, współpracującą z rodzicami,
 • współpracuje z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność naszej placówki
 
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole poprzez program ukierunkowany na dziecko, na jego potrzeby umożliwia mu wszechstronny rozwój. Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności potrzebne do przekroczenia progu szkoły. Wychowuje dziecko na człowieka twórczego, otwartego i tolerancyjnego, nastawionego na sukces.  Zdobyte umiejętności i sprawności pozwolą sprostać wymaganiom jakie stawia przed dzieckiem szkoła i dorosłe życie.
 
 
KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
 • Przedszkole zapewnia  opiekę i wychowanie dziecka w atmosferze  akceptacji i bezpieczeństwa
 • Upowszechnia czytelnictwo wśród dzieci poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych (spotkania z bibliotekarką, wycieczki do biblioteki).
 • Placówka rozwija zdolności i umiejętności  dzieci poprzez  udział w konkursach, przeglądach oraz innych  przedsięwzięciach organizowanych  w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole kształtuje u dzieci postawy otwartości i tolerancji u dzieci (współpraca ze szkołą specjalną)
 • Prowadzenie przez placówkę działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji.
 • Nasze Przedszkole zachęca do zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z możliwościami i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego.
 • Przedszkole sprzyja uczeniu dzieci samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań problemów w szczególności matematycznych i przyrodniczych.